Jak chcesz się z nami skontaktować?

Regulamin hostingu

REGULAMIN HOSTINGU

 1. Regulamin świadczenia usług zakładania oraz użytkowania serwerów wirtualnych.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy firmą Kosma Mitraszewski z siedzibą na os. Teatralnym 26/8 w Krakowie, NIP 675-120-56-39, zwanym dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem.
 3. Z chwilą zarejestrowania i opłacenia konta serwera wirtualnego na platformie hostingowej, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę Kosma Mitraszewski z siedzibą na os. Teatralnym 26/8 w Krakowie, NIP 675-120-56-39 zwaną dalej Operatorem, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.
 2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 4. Rejestracja konta serwera wirtualnego, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.
 5. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3 REJESTRACJA KONTA

 1. Aby zarejestrować konto serwera, należy skontaktować się z Operatorem używając formualrza kontaktowego zawartego na stronie internetowej Operatora, podając nazwę usługi oraz pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 2. Pełna aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe Operatora. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament.
 3. Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Operator blokuje konto, jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usunięte, a umową z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.
 4. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie jego ważności.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

§ 4 OPŁATY ABONAMENTOWE

 1. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze.
 2. Abonent otrzymywać będzie fakturę za usługi.

§ 5 OBOWIĄZKI ABONENTA

 1. Pakiety usług serwowanych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:
 • Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów
 • Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA

 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym.
 2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym.
 3. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem.
 4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. „Zapytań o wyrażenie zgody”.

§ 7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

Operator zobowiązuje się do:

 • stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,5% w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.
 • poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
 • nieprawidłowego użytkowania kont
 • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora

§ 8 KOPIE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników z cyklicznością do 7 dni wstecz.
 2. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa.
 3. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie.
 4. Kopie bezpieczeństwa Abonent powinien przechowywać na lokalnym komputerze.

§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY ABONENCKIEJ

Umowa Abonencka może być rozwiązana:

 • Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres admin@freshweb.pl oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.
 • Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności.
 • W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci – ze skutkiem natychmiastowym.
 • Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.
 • Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy firmy Kosma Mitraszewski, NIP: 675-120-56-39
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytkowników sieci.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawią z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta”
 2. Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta – użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email lub list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 3. Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)
 4. Dokonując zamówienia użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

§ 11 PRYWATNOŚĆ

 1. Usługodawca zapewnia prywatność danych, w tym poczty elektronicznej, swoim Usługobiorcom.
 2. W szczególnych przypadkach zastrzega się prawo udostępnienia zawartości konta oraz baz danych organom państwowym do tego uprawnionym np. prokuraturze.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych podmiotom zajmującym się rejestracją domen internetowych wyłącznie w celu oraz niezbędnym zakresie wymaganym do ich rejestracji.
 5. Każdy ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Usługodawcy w każdym czasie, bez opłat.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie o czym zostanie poinformowany każdy użytkownik serwisu.
Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

ZAUFALI NAM


Strony WWW i aplikacje internetowe tworzyliśmy m.in. dla:

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Adres:

ul. Borkowska 25,
30-438 Kraków

Adresdo korespondencji:

os. Teatralne 26/8,
31-947 Kraków

   

  CHCESZ PROFESJONALNĄ STRONĘ WWW?

  ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ